sesja r g  

Dnia 5 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej – II etap nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej”. (Projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej – II etap. (Projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. (Projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej. (Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 2270 położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej. (Projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/71/2019 Rady Gminy Firlej z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Firlej na 2020 rok. (Projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Firleju. (Projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (Projekt uchwały)
 14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad.

      

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara