miniatura  

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Firlej

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Firlej przedstawia Radzie Gminy Firlej raport o stanie gminy za 2018 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Firlej za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Firlej. Formularz zgłoszenia do udziału w debacie rad raportem o stanie Gminy Firlej wraz z podpisami popierajacymi zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Firlej odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek) do godz. 1500 w pokoju 27.

>> Raport o stanie gminy <<

>> Formularz zgłoszenia <<

                                                                               

                                                                                                          Przewodniczący

 Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara