sesja r g  

Dnia 5 czerwca 2019 roku (środa) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                               >> Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Firlej <<

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Firlej za rok 2018 oraz rekomendacje w zakresie realizacji zadań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej – I etap nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej”. >>Projekt uchwały<<
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej – I etap. >>Projekt uchwały<<
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/26/11 Rady Gminy Firlej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom za pracę w samorządzie gminnym. >>Projekt uchwały<<
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Firlej. >>Projekt uchwały<<   >>Załączniki<<
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Firlej oraz odstąpienie od ich zbycia w drodze przetargu. >>Projekt uchwały<<
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Firlej. >>Projekt uchwały<<  >>Załączniki<<
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. >>Projekt uchwały<<
 14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara