miniatura   Informujemy, że w  miesiącu grudniu 2018r. gmina Firlej przystąpiła do otwartego konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2019 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   Wniosek Gminy Firlej pt. „ DROGOWSKAZ BEZPIECZEŃSTWA”  został pozytywnie oceniony pod względem spełniania wymogów formalnych przez Wojewodę  Lubelskiego, a następnie został przesłany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie został poddany ocenie merytorycznej. Projekt pt. „Drogowskaz bezpieczeństwa” uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa i otrzymał dofinansowanie w wysokości 47.916 zł. Wkład własny w  realizację projektu wyniesie 18.724 zł (środki zabezpieczone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2019). Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od maja do grudnia 2019r. 

   Działania zawarte w projekcie zakładają zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy co zostało ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2017-2022.

     Zaplanowane działania wpisują się w Program Osłonowy – Priorytet II: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

  • Organizacja 2 konferencji – inaugurującej i podsumowującej projekt,
  • Trening rozwoju umiejętności, w tym kurs samoobrony,
  • Psychoterapia indywidualna i psychoterapia dla rodzin (prowadzona w Centrum Medycznym ANAMED w Lubartowie),
  • Wakacyjne warsztaty integracyjne dla rodzin (przewidziane zajęcia tematyczne z animatorem kultury, z socjoterapeutką i psychologiem, a w okresie wakacyjnym planowany jest 3-dniowy wyjazd do pobliskiego ośrodka wypoczynkowego rodziców wraz z dziećmi),
  • Utworzenie Centrum Wiedzy Specjalistycznej,
  • Dyżury psychologa,
  • Dwa wyjazdy studyjne do ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy na terenie Polski ,
  • Konkurs na prezentację multimedialną „ Jestem bezpieczny” w szkołach  na terenie gminy,
  • Organizacja Festynu Rodzinnego „ Nasza rodzina –przystanią bezpieczeństwa”,
  • Opracowanie i wydanie 200 sztuk informatora dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą.

Grupa docelowa  osób kwalifikowanych do projektu to 48 osób z rodzin z terenu gminy Firlej dotkniętych przemocą domową lub nią zagrożonych oraz 20 osób z różnych instytucji  stykających się w swojej pracy zawodowej lub działalności ze zjawiskiem  przemocy -  w tym m.in. policji, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych) z terenu gminy Firlej.

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Rekrutacja do projektu odbędzie się od 16  do 24 maja br. i będzie prowadzona przez pracowników socjalnych-  członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju.

 Dodatkowych informacji udziela również telefonicznie osoba odpowiedzialna za realizację- Maria Stawinoga pod nr telefonu  81 8575539 lub  81 8575549.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!