Konkurs wojt   Osoba, która najlepiej uargumentuje odpowiedź na to pytanie w liście i wyśle go do Urzędu Gminy będzie miała możliwość objęcia całodniowej władzy w Gminie Firlej. Tego dnia zapozna się z pracą urzędu, pozna wszystkich pracowników, odwiedzi gminne jednostki organizacyjne, a także zapozna się z inwestycjami, które gmina obecnie realizuje. Na koniec podejmie ważne uchwały dotyczące przyszłości swoich rówieśników.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu lokalnego, uświadomienie, że istnieją inne formy komunikacji, niż tylko mail i sms - zachęcenie dzieci do pisania tradycyjnego oraz dania im możliwości nawiązania nowych doświadczeń, poznania nowych miejsc i ludzi oraz odkrywania świata.

UCZESTNICY
Uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych.

HARMONOGRAM
- 24.05.2019, do godz.10.00 – czekamy na listy (liczy się data wpływu listu do UG):
     Urząd Gminy Firlej
     ul. Rynek 1
     21-136 Firlej
     Z dopiskiem: „Konkurs”. Listy należy wysłać pocztą, bądź osobiście dostarczyć do Urzędu Gminy (w zaklejonej i podpisanej kopercie) w godzinach pracy Urzędu.
- 28.05.2019 – poinformowanie zwycięzcy telefonicznie.
- 31.05.2019, godz.09.00 – 12.00 – odebranie Nagrody: Dzień z życia Wójta. Organizatorzy zapewniają całodobową opiekę, wyżywienie i… usprawiedliwienie w szkole na ten dzień ;-)

LIST
List musi być napisany odręcznie, powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, szkołę, do której uczęszcza, wiek oraz imię, nazwisko i numer kontaktowy opiekuna uczestnika. List powinien zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)]”.

I podpis opiekuna.

JURY
Dawid Tarnowski - Wójt Gminy Firlej
Beata Moczarska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju
Adam Kościańczuk - Kierownik Referatu Promocji, Turystyki i Kultury