sesja r g  

Dnia 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                               >> Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Firlej <<

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej obszaru Firlej, Łukówiec, Zagrody Łukówieckie, Wola Skromowska nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej”. >>Projekt1<<
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej obszaru Firlej, Łukówiec, Zagrody Łukówieckie, Wola Skromowska. >>Projekt2<<
 8. Raport z audytu organizacyjnego – diagnozy wstępnej, dotyczącej systemu zarządzania i struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Firlej.
 9. Przedstawienie harmonogramu imprez i wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Firleju na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej-Kunów nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej”. >>Projekt3<<
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej-Kunów. >>Projekt4<<
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/18 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej. >>Projekt5<<
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Firlej w 2019 roku. >>Projekt6<<
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2019 roku. >>Projekt7<<
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Firlej oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. >>Projekt8<<
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu. >>Projekt9<<
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. >>Projekt10<<
 18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara