sesja r g  

Dnia 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

>> Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Firlej <<

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/54/15 Rady Gminy Firlej z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 1 roku części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 2270 położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 2270 położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Firlej na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara