sesja r g  

Dnia 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Firlej w roku szkolnym 2017/2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej obszaru Firlej, Łukówiec, Zagrody Łukówieckie, Wola Skromowska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIII/166/2017 Rady Gminy Firlej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej-Kunów.
9. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

 Adam Toboła