sesja r g  

Dnia 3 sierpnia 2018 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Firlej”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/109/09 Rady Gminy Firlej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

 Adam Toboła