miniatura   Dnia 14 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Firlej

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
6. Informacja o możliwości zgłaszania zarzutów do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków sporządzonej dla Gminy Firlej.
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej
Adam Toboła