miniatura   Dnia 23 marca 2018 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej za rok 2017.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju za rok 2017.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Firlej na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Firlej na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 17. Zakończenie obrad.       

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

Adam Toboła