miniatura  

Dnia 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz.9:00 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu przy ul. Rynek 12 o pow. 75,78 m2 oraz wydzierżawienie przylegającego terenu o pow. 70 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1947 położonej w obrębie ewidencyjnym 7-Firlej stanowiącej własność Gminy Firlej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Lubartowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Firleju.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/109/09 Rady Gminy Firlej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
13. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok oraz złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2017 rok.
14. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy na 2018 rok oraz złożenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2017 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej

Adam Toboła