miniatura  

Dnia 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz.1400 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/54/15 Rady Gminy Firlej z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

Adam Toboła