miniatura   Dnia 16 listopada 2017 roku (czwartek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej-Kunów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej, w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy w formie zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej, posiłków oraz zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Firlej w latach 2017-2022”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Firlej na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

Adam Toboła